Skip to content

Regulamin wypoczynku

Regulamin pobytu w Houseboacie Modern 11

§1. Warunki ogólne:

 1. Houseboat Modern 11 umiejscowiony w Marinie Yacht Park w Gdyni przy ul Rybickiego 4c. wynajmuje się klientowi na podstawie rezerwacji dokonanej na portalach booking.com i airbnb lub na stronie internetowej www.casamare.pl . Określa się w nich warunki korzystania, termin oraz kwotę wynajmu.
 2. Klient może korzystać z Houseboata po wpłacie całości kwoty wynajmu.
 3. W dniu pobrania kluczy lub w dniu następnym Klient wpłaca gotówką kaucję w kwocie 500 zł obsłudze, która umawia się telefonicznie na jej przekazanie.
 4. Stanowi ona zabezpieczenie drobnych uszkodzeń stanu technicznego Houseboata , jak również strat w jego wyposażeniu i ulega zwrotowi w przypadku bezszkodowego rozliczenia pobytu w ostatnim dniu pobytu. Jeśli występują uszkodzenia stanu technicznego lub inne straty w wyposażeniu kaucja zostaje zatrzymana do czasu usunięcia szkód lub braków. Po tym czasie Klientowi zostaje przekazana kopia rachunków i dokonane jest rozliczenie kaucji.
 5. Przedmiotem najmu jest Houseboat , który może być przeznaczony do użytku wyłącznie w celach turystycznych.
  Zostaje on przekazany pierwszego dnia wynajmu od godziny 16.00 w stanie przydatnym do umówionego użytku, sprawny technicznie, z kompletnym wyposażeniem.
 6. Wydanie następuje w oparciu o pobranie kluczy z Boxu i zapoznanie się z powyższym regulaminem.
 7. Klient zobowiązuje się przez okres najmu utrzymać Houseboat w takim samym stanie, używać go zgodnie z przeznaczeniem.
 8. Zwrot nastąpi w dniu określonym w umowie do godziny 12.00 w stanie jak przy przekazaniu tj. sprawny technicznie, czysty, z kompletnym wyposażeniem. Oddanie w stanie innym niż zastany upoważnia Wynajmującego do pomniejszenia zwrotu kaucji o min. 250 zł.
  Houseboat jest ubezpieczony w zakresie ppoż.
 9. W przypadku awarii lub innej szkody powstałej w czasie objętym najmem, klient zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia właściciela i sporządzenia „protokołu awaryjnego” w formie mailowej, będącego podstawą dla klienta do wystąpienia o odszkodowanie do firmy ubezpieczeniowej.
 10. Klient ponosi odpowiedzialność materialną za Houseboat wraz z wyposażeniem w okresie objętym najmem.
  Za kradzieże w trakcie pobytu Klienta, Właściciel nie odpowiada.
  Jeżeli szkody kwalifikują się do likwidacji w zakresie polisy ubezpieczeniowej, to wstrzymuje się wpłaconą kaucję do czasu uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela. Udziałem własnym w szkodzie obciąża się klienta.
  Ryzyko szkody, uszkodzenia Houseboata i jego wyposażenia obciąża się klienta od chwili wydania, do chwili przekazania.
  Ryzyko to nie dotyczy szkód, które zostaną pokryte (wypłacone) przez zakład ubezpieczeń, z którym właściciel zawarł polisę ubezpieczeniową.
 11. Bez zgody właściciela, klient nie może czynić zmian w wyposażeniu oraz konstrukcji houseboata.
 12. Klient nie może oddać Houseboata w podnajem.
 13. W wynajmowanym Houseboacie nie może przebywać więcej osób niż deklarowanych przy rezerwacji. W przypadku przekroczenia tej liczby kaucja przepada.
 14. W Houseboacie nie mogą przebywać zwierzęta. przebywanie zwierząt powoduje przepadek Kaucji.
 15. Za szkody wynikłe przez zwierzę odpowiada Klient.
 16. Na kliencie spoczywa obowiązek zachowania należytej ostrożności, zachowania zasad bhp i ppoż.
 17. W Houseboacie i na tarasie panuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 18. Zakazuje się używania środków chemicznych żrących lub niebiodegradowalnych.
 19. Houseboat jest sprzątany przez Obsługę raz w tygodniu.
  Częstsze sprzątanie można zamówić odpłatnie z Obsługą.
 20. Szkody wynikłe pod wpływem spożycia alkoholu lub środków odurzających pokrywa w całości Klient.
 21. Właściciel zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wynajmu bez skutków cywilno – prawnych w przypadku poważnych zdarzeń losowych uniemożliwiających wywiązanie się z umowy tj. dewastacja, kradzież, spalenie, sztorm i inne groźne warunki atmosferyczne, skutki tych warunków atmosferycznych.
 22. W sprawach nie uregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 23. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy.

§2. Instrukcja obsługi urządzeń domowych:

Klucze

 1. Klient otrzymuje klucze do drzwi wejściowych znajdujące się w schowku obok wejścia. Kod do schowka klient otrzyma poprzez SMS.

Energia elektryczna

 1.  
 2. Houseboat zasilany jest energią elektryczną o napięciu 230 V.
 3. Należy podłączać do sieci tylko urządzenia pracujące na napięciu 230 V.
 4. Nie wolno podłączać urządzeń powyżej 2000 W.
 5. W przypadku wyłączenia zasilania uprasza się o zadzwonienie do Obsługi Wynajmu.
 6. Nie wolno dokonywać napraw we własnym zakresie.
 7. Bezpodstawne wezwanie Obsługi wiąże się z opłatą 100 zł.
 8. Za zużycie prądu Klient nie ponosi dodatkowej opłaty, chyba że zużywa go do celów innych niż turystyczne.
 9. W trakcie burzy zaleca się o wyłączenie wszelkich odbiorników energii elektrycznej, tj tv, radio i komputery.
 10. Właściciel nie odpowiada za szkody wynikłe w wyniku przepięć w sieci.

Woda użytkowa

 1. Houseboat zasilany jest wodą ze zbiornika, która nie nadaje się do picia.
 2. Houseboat posiada wodę użytkową w każdej łazience oraz w kuchni.
 3. Za zużycie wody Klient nie ponosi dodatkowej opłaty, chyba że zużywa go do celów innych niż turystyczne.

Ciepła woda użytkowa

 1.  
 2. Do dyspozycji Klienta jest ciepła woda użytkowa dostarczana z boilera o pojemności 50 l. Znajduje się on w łazience. Wskazania na bojlerze informują o jej temperaturze.
 3. Chwilowe braki ciepłej wody mogą się wiązać z chwilowym, zwiększonym zużyciem, np. w trakcie kąpieli pod prysznicem. Wystarczy poczekać około 30 min i ciepła woda będzie dostępna.
 4. Za zużycie wody Klient nie ponosi dodatkowej opłaty, chyba że zużywa go do celów innych niż turystyczne.

Centralne ogrzewanie

 1. W Houseboacie zainstalowane jest ogrzewanie podłogowe . Uprasza się o wyłączenie po zakończeniu najmu.
 2. zainstalowana jest również klimatyzacja. Uprasza się o używanie jej w czasie gdy wszystkie drzwi i okna są zamknięte oraz ustawianie temperatury na 22-24C. Niewłaściwe użytkowanie będzie rozliczane z kaucji.

Łazienka

 1. wyposażona jest w grzejnik elektryczny. uprasza się o wyłączanie ich po wysuszeniu ręczników lub ubrań.
 2. Właściciel nie odpowiada za zniszczenie ubrań w trakcie suszenia.

Salon – obsługa TV

 1. Do obsługi TV służy pilot TV
 2. Włączenie odbywa się przez włączenie przycisku Power
 3. Telewizor ma 18 kanałów telewizji naziemnej
 4. Aby oglądać filmy z USB należy nacisnąć przycisk INPUT i poszukać wejścia USB
 5. Telewizor Smart ma możliwość oglądania programów typu Netflix po zalogowaniu się na własne konto.

Grill

 1. Na houseboacie znajduje się grill elektryczny.
 2. Należy go używać z rozwagą i tylko w miejscu w którym się znajduje.
 3. Po grillowaniu proszę pamiętać o wyłączeniu go z zasilania i wyczyszczeniu dla następnych użytkowników.
Ważne jest zachowanie szczególnej uwagi na dzieci aby nie dotykały i nie zbliżały się do rozgrzanego grilla

Przybory plażowe i rekreacyjne

 1. Houseboat wyposażony jest w leżaki plażowe i parawan.
  Znajdują się one na dachu, tj. parawan, dwa leżaki.

Internet

 1. Na pobyt dostępne jest 50Gb.W przypadku przekroczenia limitu danych internet nie będzie dostępny lub istnieje możliwość dokupienia kolejnego pakietu 50GB w cenie 25zł rozliczane z kaucji.
Dostęp do Internetu
Hasło: Modern11

Życzymy udanego i przyjemnego pobytu.


Wszelkie uwagi proszę kierować w formie mailowej na adres:

casamare.office@gmail.com

Telefony:
Michał Witkowski
Tel. 531 005 988
Email: michaelwitko2@gmail.com